دوره آموزشی مبانی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز درمانی در برابر مخاطرات چندگانه با نگاهی به تجربه زلزله کرمانشاه در قالب مرحله دوم پروژه بهتاب برگزار شد

اولین برنامه آموزشی پروژه «پشتیبانی اضطراری از بیمارستانهای ایمن­تر- مرحله دوم طرح بهتاب» به شکل یک کارگاه آموزشی سه روزه تحت عنوان « مبانی بهبود تاب ­آوری بیمارستانها و مراکز درمانی در برابر مخاطرات چندگانه با نگاهی به تجربه زلزله 2017 کرمانشاه» از تاریخ 30 شهریور الی 1 مهرماه 1400 برگزار شد.

دوره اول این برنامه آموزشی، با همکاری «اداره کل توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و همچنین «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» با تمرکز بر مباحث فنی و تخصصی ارزیابی مخاطرات طبیعی، تصمیم گیری در فازهای اولیه مطالعات بیمارستان و طراحی و مقاوم سازی بیمارستانها با درنظر گرفتن آثار مخاطرات، سوانح و بلایای طبیعی برگزار گردید. mso-hansi-|O�p,R

این رویداد آموزشی شامل 5 بخش شامل ارائه سخنرانان و پرسش و پاسخ به شرح ذیل بود:

  1. مباحث مکانیابی و ملاحظات معماری در طراحی بیمارستان و مراکز درمانی با در نظر گرفتن ملاحظات احتراز و محافظت در برابر مخاطرات طبیعی
  2. مفاهیم و روش شناسی برآورد و ارزیابی خطر سیل و زلزله
  3. طراحی لرزه ای سازه و مقاوم سازی اجزای سازه ای بیمارستانها و مراکز درمانی در چارچوب مفاهیم طراحی بر مبنای عملکرد
  4. طراحی لرزه ای و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای بیمارستانها و مراکز درمانی در چارچوب مفاهیم طراحی بر مبنای عملکرد
  5. مرور مطالعات بررسی خسارت و ارزیابی آسیب پذیری و طرح مقاوم سازی بیمارستان اسلام آباد غرب کرمانشاه بعد از زلزله آبان 1396 با تاکید بر دیدگاه عملی و اجرایی

در این دوره بیش از 440 نفر از مهندسان دفاتر فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، شاغلین متخصص در شرکتهای مهندسین مشاور در حوزه های طراحی بیمارستانها و مقاوم سازی ثبت نام نمودند که در طی 12 جلسه (هر جلسه در حدود 2 ساعت)، بین 60 تا 180 نفر ازاین تعداد بنا بر موضوع  سخنرانی ها و محتواهای آموزشی، فعالانه در این دوره شرکت کردند.

pic1
pic1

حوزه های کاری