فراخوان جذب نیروی انسانی (دستیار پروژه)

دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران «دستیار پروژه» استخدام می کند. مهلت ارسال تقاضا 22 شهریور 1400.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید:
https://www.fukuoka.unhabitat.org/vacancy/index_en.html
و برای اطلاع از شرح وطایف و چگونگی ارسال تقاضا فایل زیر را دانلود نمایید:
https://www.fukuoka.unhabitat.org/vacancy/pdf/VA_IRN_BEHTAB_2_Projec_Assistant.pdf

pic1
pic1

حوزه های کاری