راهنمای طراحی بیمارستان های ایمن (تاب آور)

برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در ایران با مشارکت (مالی) دولت ژاپن و در همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تحت نظارت فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی، راهنماهای طراحی بیمارستان های ایمن (تاب آور) و همچنین آنالیز ، ارزیابی و مقاوم سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی موجود را در دو جلد تهیه کرده است.
جلد اول این راهنما به منظور توسعه رویکرد همه جانبه در طراحی و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی در برابر مخاطرات چندگانه ارائه شده است. این راهنما یکی از بخش های اصلی پروژه بهتاب است که انتظار می رود علاوه بر شناسایی و بهبود وضعیت موجود طراحی و ساخت بیمارستان ها، در تهیه ی برنامه بلند مدت سرمایه گذاری برای بهبود تاب آوری مراکز درمانی در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

pic1
pic1

حوزه های کاری