پیام دکتر حناچی به شهرداران کلان شهرهای جهان

امروز برای غلبه بر بحران های جهانی، به سیاستمدارانی نیاز داریم که تامین منافع ملی را جز در سایه مسئولیت پذیری جهانی جستجو نکنند.

pic1
pic1

حوزه های کاری