موضوع روز جهانی اسکان بشر 2018

روز جهانی اسکان بشر که همه ساله در اولین دوشنبه ماه اکتبر جشن گرفته می شود، توجه همگان را به وظایف سازمانی برنامه اسکان بشر ملل متحد برای ترویج سیاست‌های توسعه پایدار شهری که در نهایت موجب فراهم کردن مسکن مناسب برای همگان می شود، جلب می کند.

موضوع امسال، مدیریت پسماند جامد شهری است. در سال 2010 تخمین زده شد که هر روز 0.8 کیلوگرم پسماند توسط هر فرد در جهان تولید می شود و به دلیل افزایش مصرف و راهبردهای مدیریتی غیرمؤثر پیش بینی می شود که میزان کل پسماند تولید شده تا سال 2025 به 5.9 میلیارد تن در سال افزایش یابد.

شهرها بخش عمده‌ای از بودجه خود را صرف مدیریت پسماند جامد شهری می کنند که باید در اولویت دستورکار شهرها، شهروندان و دولت ها در سطوح ملی و محلی باشد. شهرها باید به “شهرهایی با مدیریت هوشمندانه پسماند” تبدیل شوند.

 

برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع روز جهانی اسکان بشر سال 2018 اینجا کلیک کنید. 

pic1
pic1

حوزه های کاری