ارائه ها

مطالب ارائه شده در «نشست علمی-رسانه‌ای تاب‌آوری برای همه»- 2018

 فایل ارائه آقای محمت امین آکدوگان- «Urban Resiliency In Sustainable Development»:

 فایل ارائه آقای محمت امین آکدوگان «International Practices Urban Resilience Case Studies/UN CCollaboration »:

مطالب ارائه شده در نخستین کنفرانس زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی در دانشگاه بوئین زهرا- 2017

  • فایل ارائه خانم سوسن مؤمنی- «مبانی بازسازی پس از سانحه و مدیریت بحران»

مطالب ارائه شده در سومین کنفرانس بناهای بلند- 2017

مطالب ارائه شده در نشست تخصصی تامین مالی مسکن، تکنولوژی ساخت و راه پیش رو -2016

مطالب ارائه شده در نشست کارگروه منطقه‌ای بهسازی مناطق نا‌بسامان شهری آسیا – اقیانوسیه 2015

(City Wide SlumUpgrading Towards the implementation of the SDG 11.1)

  • فایل ارائه آقای پویا علاءالدینی

(National Strategy Document on Revitalizing, Upgrading, renovating and Enabling Deteriorated and Underutilized Urban Fabrics)

 

مطالب ارائه شده توسط آقای دنیل بیو (مشاور ارشد هبیتات) در ایران

 

مطالب ارائه شده در روز جهانی اسکان بشر 2015

گزارش نشست‌های شهرهای جدید-قطب علمی شهرسازی و توسعه پایدار دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری