کارگاه بحث و گفتگو درباره طرح ویژه شهر کنگ

کنگ زمان: 20 بهمن 1398، ساعت 8 الی 12

مکان: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ،سالن شیرمحمدی

ثبت نام در همایش رایگان است

pic1
pic1

حوزه های کاری