تدوین اسناد مکمل قانون جدید بحران

قانون جدید مدیریت بحران اخیرا در مرداد ماه 1398 توسط مجلس تصویب شد. ماده 4 قانون مستلزم تهیه اسناد زیر است:

  1. سند راهبرد ملی
  2. برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح
  3. برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح
  4. برنامه ملی آمادگی و پاسخ
  5. برنامه استانی آمادگی و پاسخ
  6. برنامه ملی بازسازی و بازتوانی
  7. پیوست کاهش خطر

مسئولیت کلی این وظیفه به پژوهشکده سوانح طبیعی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

مسئولیت تهیه برنامه ملی بازسازی و توانبخشی پس از بلایا نیز به طور رسمی به دفتر اسکان بشر ملل متحد محول شده است.

دفتر هبیتات تهران در نظر دارد این فعالیت را در چارچوب پروژه توانبخشی جامعه بشردوستانه (بازتاب)  که در حال حاضر با کمک مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهها در کرمانشاه در حال اجراست و همچنین ترسیم ظرفیت کاهش خطرات بلایای در دفتر هبیتات و سایر آژانسهای سازمان ملل انجام دهد.

pic1
pic1

حوزه های کاری