ارائه دستاوردهای طرح بهتاب دفتر اسکان بشر ملل متحد در هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پنل تخصصی با موضوع دستورالعمل برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن و تاب آور در برابر سوانح طبیعی

موضوعات مورد بحث در پنل

  • طرح موضوع و معرفی دستورالعمل طراحی بیمارستان ایمن
  • کسب دیدگاه سازمان برنامه و بودجه در مورد ضرورت وجود و نحوه پیاده سازی دستورالعمل طراحی و بهسازی برای بیمارستان های کشور
  • کسب دیدگاه وزارت بهداشت در مورد ضرورت تاب آوری بیمارستان ها
  • دستاوردهای دفتر اسکان بشر ملل متحد در حوزه ایمنی بیمارستان ها
  • کسب نظرات کمیته فنی ناظر راجع به مطالعات لازم برای بهبود یا توسعه دستورالعمل طراحی بیمارستان ایمن
  • چالش های پیش روی مشاوران در طراحی و اجرای بیمارستان ها از نظر ضوابط و معیارهای فنی
  • پیشنهاد برنامه زمان بندی برای پیاده سازی دو دستورالعمل

 

زمان برگزاری: چهارشنبه 22 آبان 1398

محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

pic1
pic1

حوزه های کاری