زلزله زیارت پاکستان | Pakistan Ziarat Earthquake

زلزله زیارت پاکستان

برای دانلود فایل pdf، روی تصویر کتاب کلیک نمایید.

Pakistan Ziarat Earthquake

To download the PDF file, click on the cover image.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری