برگزاری نخستین جلسه کارگاه تحلیل مخاطرات طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها (بهتاب)

نخستین جلسه کارگاه تحلیل مخاطرات طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها (بهتاب) برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در تهران در محل سالن جلسات تدوین مقررات ملی ساختمان در تاریخ 28 فروردین ماه 1398 برگزار شد.

در این جلسه آقای سالار آرین مقدم، کارشناس ارشد تحلیل خسارت دفتر هبیتات تهران به تشریح روش‌شناسی پیشنهادی تحلیل مخاطرات پرداخت و اعضای مدعو کمیته به بحث و تبادل نظر درباره مفاد فنی این روش‌شناسی پرداختند.

pic1
pic1

حوزه های کاری