برگزاری اولین کمیته راهبری و تدوین راهنما و نخستین کمیته ارزیابی و تحلیل مهندسی دقیق طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها (بهتاب)

 

اولین کمیته راهبری و تدوین راهنما و نخستین کمیته ارزیابی مهندسی (ارزیابی سریع چشمی) و تحلیل مهندسی دقیق طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها (بهتاب) برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در تهران در تاریخ 25 فروردین ماه 1398 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

 

 

در اولین کمیته راهبری و تدوین راهنماهای طرح بهتاب، آقای مهمت امین آکدوغان، کارشناس ارشد سکونتگاه‌های انسانی دفتر هبیتات تهران،‌ آقای فرزین فردانش، مدیر طرح بهتاب دفتر هبیتات تهران و آقای فرهنگ فرحبد، عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی، سرپرست پژوهشکده ساختمان و مسکن ضمن خوش‌آمدگوئی به معرفی طرح بهتاب، کارگروه‌ها و نحوه انجام فعالیت‌های آن پرداختند. در ادامه خانم معصومه میرصفا مقدم، کارشناس تدوین دستورالعمل دفتر هبیتات تهران روش‌شناسی راهنمای بیمارستان تاب‌آور طرح بهتاب را ارائه نمود. این جلسه با هدف تصمیم‌گیری در مورد فرایند تهیه راهنمای بیمارستان‌ تاب‌آور و محتوای آن برگزار شد. این جلسه با بحث و گفتگو، نتیجه‌گیری و بررسی جزییات توسط اعضای کمیته پایان یافت. اساتید دانشگاه‌ و روسای کمیته‌های فنی شامل کمیته‌های تحلیل خطر، کمیته ارزیابی مهندسی، کمیته عناصر غیرسازه‌ای، کمیته جنبه‌های عملکردی و نهادی، نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان دفترهبیتات تهران در این جلسه حضور داشتند.

 

در جلسه کمیته ارزیابی مهندسی (ارزیابی سریع چشمی) و تحلیل مهندسی دقیق طرح بهتاب، آقای فرهنگ فرحبد کمیته‌های فرعی مربوطه و فرایند کار آن‌ها را معرفی نمود. در ادامه آقای سالار آرین مقدم، کارشناس ارشد تحلیل خسارت دفتر هبیتات تهران و آقای نواب مریخی، کارشناس ارشد ارزیابی آسیب‌پذیری سازه‌ای دفتر هبیتات تهران روش‌شناسی ارزیابی سریع چشمی و تحلیل مهندسی دقیق طرح بهتاب را ارائه نمودند. در ادامه حاضرین در جلسه به بحث و گفتگو در زمینه روش‌شناسی پروژه پرداختند. بررسی روش‌شناسی ارزیابی سریع چشمی و تحلیل مهندسی دقیق طرح بهتاب توسط اعضای کمیته ارزیابی مهندسی و مشاور منتخب پروژه بهتاب انجام شد که خروجی این جلسه مبنای کار شرکت مهندسین مشاور برای انجام فعالیت‌های پروژه در راستای ارزیابی و مقاوم‌سازی نمونه بیمارستان‌های منتخب قرار خواهد گرفت. در این جلسه، اعضای کمیته‌ علمی شامل اساتید دانشگاه‌، نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کارشناسان دفتر هبیتات تهران و نمایندگان مهندسین مشاور حضور داشتند.

pic1
pic1

حوزه های کاری