جایزه برترین عملکردها برنامه اسکان بشر ملل متحد: نسخه ماه مارس 2019

 

در نسخه ماه مارس 2019، جایزه برترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به پنج راه عملی برای افزایش دسترسی زنان به مسکن، زمین و اموال (HLP) می‌پردازد.  دسترسی به زمین برای زنان به معنی امنیت، ثبات، استقلال و آزادی است. این گزارش بر اساس گزارش زنان و زمین در جهان اسلام است و راهنمایی‌های عملی و مبتنی بر شواهد در مورد چگونگی افزایش دسترسی زنان به زمین ارائه میکند.

برای خواندن جزئیات جایزه برترین عملکردها برای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به لینک زیر مراجعه کنید.

https://spark.adobe.com/page/wmWaBAODeXUug/

 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری