جایزه برترین عملکردها برنامه اسکان بشر ملل متحد: نسخه ماه فوریه 2019

 

 

در نسخه ماه فوریه 2019، جایزه برترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد متغیرهای گوناگون و توصیه‌هایی را که آفریقا می تواند برای جذب و به حداکثر رساندن مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتخاذ کند را بررسی می کند. براساس گزارش ایالت‌های آفریقایی، سهم افریقا از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تقریبا 5 درصد است. این میزان نسبت به سهم 15 درصدی این قاره از جمعیت جهان که بیش از 30 درصد از فقر جهان را به خود اختصاص می‌دهد بسیار کم است و نشان‌دهنده نیاز افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در این قاره است.

 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا می تواند به تقویت دسترسی، ارتباطات، بازارها و جذابیت‌های شهری کمک کند تا این قاره بتواند در موقعیت برجسته‌ای در اقتصاد جهانی قرار گیرد. علاوه بر تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فن‌آوری‌های جدید، دانش و تخصص را با خود به ارمغان می‌اورد.

 

برای خواندن جزئیات جایزه برترین عملکردها برای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به لینک زیر مراجعه کنید.

 

https://spark.adobe.com/page/NTDYNHu1D2Oug/

 

pic1
pic1

حوزه های کاری