نشست علمی – تخصصی رویکردهای نوین شهری با موضوع “سیاست‌ ملی شهری و شهرهای هوشمند” برگزار می شود

نشست علمی – تخصصی رویکردهای نوین شهری با موضوع “سیاست‌ ملی شهری و شهرهای هوشمند” برگزار می شود.
???? چهارشنبه ۲۱ آذر ماه 1397
????۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
????دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مند آزاد است.

pic1
pic1

حوزه های کاری