مسکن خوب شهرهای خوب ایجاد می‌کند – کارلوس زدیلیو

سخنرانی ششم فصل پنجم سخنرانی‌های شهری، توسط برنامه
اسکان بشر ملل متحد منتشر شد.

این سخنرانی به اهمیت تاثیر
بخش مسکن بر توسعه شهرها و دستیابی به توسعه پایدار می پردازد. همچنین، وضعیت مسکن،
فرصت‌ها و چالش‌های دستیابی به توسعه پایدار در کشور مکزیک را تشریح می‌کند.

لینک مشاهده ویدئو:

https://unhabitat.org/good-housing-makes-a-good-city-carlos-zedillo/

این سخنرانی بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر
ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات
مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل
دسترسی هستند:

https://unhabitat.org/urbanlectures

pic1
pic1

حوزه های کاری