کارگاه آموزشی “تاب‌آوری شهری و بهبود زیستگاه‌‌ها، مدیریت خطر سوانح و محیط مصنوع” برای مدیران و تصمیم‌گیران شهری برگزار گردید

کارگاه آموزشی “تاب‌آوری شهری و بهبود زیستگاه‌‌ها،
مدیریت خطر سوانح و محیط مصنوع” برای مدیران و تصمیم‌گیران شهری در چارچوب “طرح
تاب‌آوری شهری” برنامه اسکان بشر ملل متحد در افغانستان در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ در محل
دبیرخانه دائمی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) و با حمایت این سازمان برگزار
گردید؛ پس از چهار روز با بازدید از منطقه دوازده شهر تهران و محدوده بازار با
مشایعت معاون شهرداری منطقه به کار خود پایان داد.  

pic1
pic1

حوزه های کاری