“نمی توانیم برنامه‌ریزی و توسعه شهری را صرفا به عهده معماران، شهرسازان و مهندسان بسپاریم؛ یعنی کنش‌گران دیگر جامعه همچون اقتصاددانان، جامعه شناسان، جامعه مدنی و دیگر بهره‌وران که در شهر به نوعی نقش بازی می‌کنند حتما باید در فرآیند برنامه‌ریزی شهری مشارکت داشته باشند.” – مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرها 2018

از چپ به راست: آقای دکتر محمد سعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، 
آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران ، 
خانم زهرا بهرام‌نژاد، عضو شورای شهر تهران، 
خانم منا عرفانیان، عضو هیات مدیره و مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران

نشست “شهرهای تاب‌آور” به مناسبت  بزرگداشت روز جهانی شهرها 2018 در روز سه شنبه 15 آبان ماه سال 1397 در خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) با همکاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، خانه گفتمان شهر و برنامه اسکان بشر ملل متحد با حضور آقای دکتر محمد سعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، خانم زهرا بهرام‌نژاد، عضو شورای شهر تهران، آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران و خانم منا عرفانیان، عضو هیات مدیره و مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت جمعی از متخصصان شهرسازی کشور برگزار شد.

محورهای این نشست شامل اقداماتی در حوزه اقلیم، ارتقا سکونتگاه‌های غیر رسمی، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، حکمروایی و تمرکززدایی و بحران‌های شهری بود. این گفتگو با بیان نظرات اعضای میزگرد در خصوص محورهای این نشست آغاز و با گفتگو اعضای پنل پیرامون موضوع تاب‌آوری شهری ادامه یافت.  

سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با معرفی برنامه‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران و در سطح بین‌المللی از جمله سخنرانی‌های شهری، گفتگوی شهری، دستورکار جدید شهری، کمپین ملی شهری و کتابچه شهر دلخواه ایرانیان، گفت: “دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد از برگزاری برنامه‌های مشترک با خانه وارطان با حمایت وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران در قالب گفتگو و سخنرانی‌های شهری استقبال می کند.” و افزود: “از حضور چهره‌های جدید و جوان از حرفه‌های مختلف در این  نشست بسیار خوشحال هستم چون نمی توانیم برنامه‌ریزی و توسعه شهری را صرفا به عهده معماران، شهرسازان و مهندسان بسپاریم؛ یعنی کنش‌گران دیگر جامعه همچون اقتصاددانان، جامعه شناسان، جامعه مدنی و دیگر بهره‌وران که در شهر به نوعی نقش بازی می کنند حتما باید در فرآیند برنامه‌ریزی شهری و در سطوح مختلف مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرد: “فقط منتقد نباشیم، ما به ارائه راهکارها و ایده‌ها، اعتماد سازی و آموزش با دیدگاه مثبت برای اجرا نیازداریم.”

خانم زهرا بهرام‌نژاد، عضو شورای شهر تهران گزارشی در مورد شرایط فعلی کشور پیرامون کلید واژه‌های این نشست شامل تغییرات اقلیمی، تاب‌آوری و سکونتگاه‌های غیررسمی و آمار آن ارائه داد. وی گفت: “ما باید با استفاده از ابزارهای مشارکتی، ظرفیت‌های جامعه مدنی، خودآگاهی فردی موضوع احساس تاب‌آوری را در برابر مشکلات احتمالی در درون جامعه با توجه به شرایط کنونی ایجاد کنیم؛ و ظرفیت تاب‌آوری را در برابر مشکلات افزایش دهیم.” وی افزود: “امروز نیازمند کسب مهارت‌های جدید، تعامل شهری و محلی و استفاده از ظرفیت‌های مدنی، دولتی و حکمروایی هستیم.”

آقای دکتر محمد سعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی نیز گفت:”از دیدن چهره‌های جدید و به بحث گذاشتن این کلمات کلیدی که زیاد شنیده‎ایم در این مناسبت بسیار خوشحالم هستم. وی از شنیدن نظرهای شرکت‌کنندگان در حوزه‌های مختلف استقبال کرد و پاسخگوی سوالات و شنونده پیشنهادات حاضرین بود. معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: “گروه‌های مختلفی در فرآیند افزایش تاب‌آوری شهرها دخیل هستند. نکته کلیدی این است که هر گروه نقش خود را درست ایفا کند و مسئولیتی که برعهده خودشان است را بر عهده دیگری نگذارد یعنی دولت وظایفی که دولت و شهرداری در افزایش تاب‌آوری شهرها دارد را از مردم تقاضا نکند، و حتی برعکس، مردم وظایفی را که می توانند برعهده داشته باشند از دولت تقاضا نکنند. کنش‌گران دخیل در مفاهیم توسعه باید نقش خود را درست ایفا کنند و بتوانند سهم روشنی در این فرآیند داشته باشند.” 

پس از صحبت‌های اعضای پنل، این نشست با جلسه پرسش و پاسخ و جمع بندی صحبتهای حاضرین پایان یافت.  جلسه بعدی در خانه گفتمان با موضوع “مشارکت در عمل” در 27 آبان ماه سال 1397 برگزار خواهد شد.


شرکت‌کنندگان در نشست”تاب‌آوری شهری”در خانه وارطان 
pic1
pic1

حوزه های کاری