نابرابری اقتصادی – جانی میلر

سخنرانی پنجم فصل پنجم سخنرانی‌های شهری، توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد منتشر شد.

نابرابری اقتصادی در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اغلب آشکار نیست و در حاشیه شهرها به چشم می خورد. این سخنرانی فرآیندی را که طی آن این نابرابری پنهان مورد توجه قرار گرفته نشان می دهد و به شکل مرتبط و غیرقابل اجتناب توضیح می‌دهد که چگونه می توان به درک بیشتر ازمفهوم نابرابری کمک کرده و در جهت رفع و حل آن تلاش کرد.

این سخنرانی نشان می‌دهد که چگونه یک دیدگاه ویژه در مورد نابرابری اقتصادی، برای مبارزه با آنچه که «چالش‌های اصلی این دوره» نامیده شده است، مورد نیاز است.

لینک مشاهده ویدئو:

https://unhabitat.org/unequal-scenes-johnny-miller/

این سخنرانی بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:

https://unhabitat.org/urbanlectures
pic1
pic1

حوزه های کاری