برنامه‌ریزی شهری مشارکتی – الیزا ماچراتینی

سخنرانی چهارم فصل پنجم سخنرانی‌های شهری، توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد منتشر شد.

برنامه‌ریزان و محققان مطالعات شهری پتانسیل های برنامه‌ریزی مشارکتی را از دهه ۱۹۶۰ به رسمیت شاختند. امروزه بحث‌های دانشگاهی و سیاسی به طور فزاینده‌ای بر مشارکت تاکید می کنند. مشارکت اغلب به عنوان یک درمان یاد شده است. مشارکت دستور العملی قابل اجرا در سراسر جهان است که قادر به حصول اطمینان از نتایج عادلانه و منصفانه در طراحی و مدیریت شهری است. اما مشارکت یک ابزار است نه یک هدف و برنامه ریزان و سیاست گذاران در کار میدانی برای استفاده صحیح از آن  با چالش‌های بسیاری مواجه هستند. راهكارهای تضمین اثربخشی روشهای مشاركتی در تمام مقیاس‌ها  به عنوان یک پرسش باقی بماند.

این سخنرانی چالش‌ها و فرصت‌های برنامه‌ریزی مشارکتی را از طریق ارائه مجموعه‌ای از تجارب ملموس میدانی بررسی می کند.

لینک مشاهده ویدئو:

https://unhabitat.org/participatory-urban-planning-elisa-maceratini/

این سخنرانی بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:

https://unhabitat.org/urbanlectures
pic1
pic1

حوزه های کاری