گرامیداشت روز ملل متحد با کودکان منطقه شوش

دفتر هبیتات تهران، ۲ آبان ۱۳۹۷- همه‌ساله روز ملل متحد بهانه‌ای برای گرامیداشت این سازمان و آشنایی بیشتر عموم افراد جامعه با اهداف، اقدامات و برنامه‌های ملل متحد است. دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در ایران با همراهی خانم اوگوچی دنیلز، نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران به رسم چندسال گذشته، امسال نیز ۲۴ اکتبر را در کنار کودکان لب خط منطقه شوش سپری کرد.

pic1
pic1

حوزه های کاری