پرسشنامه روز جهانی شهرها – سال ۲۰۱۸

همانگونه که مستحضرید روز ۳۱  اکتبر روزجهانی شهرها است که امسال به موضوع ساختن شهرهای پایدار و تاب‏آور اختصاص یافته است. روز جهانی شهرها در سال ۲۰۱۸، درپی چگونگی تأثیرگذاری بر پنج حوزه کلیدی زیر است. در این راستا،  روز یکشنبه ۱۳ آبان رویدادی در خانه گفتمان شهرتهران برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این برنامه، جلب نظرات دغدغه مندان شهر، جمع بندی، و گفت وگو در رویداد مذکور با حضور و مشارکت پاسخ‏دهندگان ارائه است. 

بنابراین، خواهشمند است به منظور غنای جمع بندی و تاثیرگذاری آن بر سیاست‏های شهری ایران به پرسش‏های زیر در پنج حوزه پاسخ دهید. برای اطلاعات بیشتر توضیحات پنج حوزه کلیدی مذکور، در ادامه  آورده شده است.

لطفا پاسخ خود را حداکثر تا روز دوشنبه ۳۰ مهر ماه  به ایمیل ارسال نمایید:

unhabitat-tehran@un.org

attaran.mehrnaz@gmail.com

پرسش‎های کلیدی :

1- اقدامات در حوزه اقلیم: به منظور کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و یا سازگاری با آن‌ها در ایران در راستای ارتقای تاب‏آوری چه اقدامات اجرایی و یا حاکمیتی اولویت دارد؟

2- ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی: به منظور ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی بعنوان پرمخاطره‏ترین پهنه شهری در مواجهه با سوانح درایران چه اقداماتی ضرورت و فوریت دارد؟

3- تاب آوری اقتصادی و اجتماعی: به منظور ارتقای تاب آوری اقتصادی و اجتماعی گروه‏های آسیب پذیر در ایران با توجه به شرایط موجود کشور مهمترین مشکلات و موانع چه بوده و چه اقداماتی می تواند صورت گیرد؟

4- حکمروایی و تمرکززدایی : به منظور ارتقای حکمروایی محلی در ایران چه اقداماتی می‏توان انجام داد و دولت‌های محلی چگونه می‌توانند در افزایش تاب آوری شهری نقش داشته باشند ؟

5- بحران های شهری انسانی : چگونه می‌توان از طریق ظرفیت سازی به کاهش آسیب پذیری منجر شد؟

پیوست: پنج حوزه کلیدی تاثیرگذار در راستای تاب آوری شهری

1- اقدامات در حوزه اقلیم

تغییرات آب و هوایی، افزایش سطح دریا، پدیده‌های هواشناسی و تغییرات اقلیمی بر سلامت و معیشت مردم اثر می گذارند. در دنیایی که به سرعت در حال شهری شدن است، روز جهانی شهرها در سال ،۲۰۱۸ موثر حوزه اقلیم در شهرهای ما را ترویج می دهد و نشان می دهد که توسعه شهری پایدار و تاب‌آور نمی تواند بدون کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و یا سازگاری با آن‌ها و انطباق اقدامات تحقق یا تعدیل یابند. این اقدامات شامل بازیافت آب، طراحی شهری و ساخت و ساز حساس به آب و انرژی، برنامه‌ریزی شهری پایدار رشد شهرها، ابزارهای مالی و برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک و ایجاد کمپین‌های آگاه سازی برای تغییرات رفتاری است.


2- ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی

در جایی که شهری شدن سریع از ظرفیت برنامه‌ریزی رسمی فراتر می رود و منجر به ایجاد سکونتگاه‌های متراکم و غیر ‌رسمی کنترل نشده در مناطق در معرض خطرمی شود، تعداد افراد در معرض خطر به طور قابل توجهی در حال افزایش است. شهرهای برنامه‌ریزی نشده از آنجایی که باید با فشارهای موجود کنار بیایند، نسبت به تنش‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. سیستم های شهری پیچیده و وابسته هستند. اگر شهرهایی که به سرعت در حال رشد هستند بخواهند به همان اندازه پاسخگوی آرمان‌های پایداری و چارچوب سندای)  (Sendaiبرای کاهش خطرات باشند، به ابزارهای جامع برای کمک به برنامه ریزان به منظور اولویت‌بندی سرمایه گذاری به صورت جامع، بر اساس اطلاعات محدود و شرایط سریع در حال تغییر، نیاز دارند.


3- تاب آوری اقتصادی و اجتماعی

ایجاد تاب‌آوری شهری روش‌های گوناگونی دارد، اما باید به دنبال شرایط زندگی بهبود یافته برای افراد، به ویژه کسانی که در شرایط آسیب پذیر هستند، بود. افراد کم درآمد اغلب در معرض خطرات هستند، در صورت وقوع زلزله سهم بیشتری از ثروت خود را از دست می دهند، پشتوانه امن محدودی دارند و حمایت کمتری از سازمان‌ها دریافت می کنند. این تأثیرات غالباً توسط کم درآمدترین افراد، به ویژه زنان، دختران و سالمندان بیشتر احساس می شود.

4- حکمروایی و تمرکززدایی

 تجزیه و تحلیل تمرکززدایی به لحاظ مسئولیت‌های دولت محلی، برنامه ریزی و ظرفیت مالی، برای ایجاد تاب‌آوری شهری بسیار مهم است. دولت‌های محلی نقش ویژه‌ای در تاب‌آوری شهرها ایفا می کنند؛ چرا که مسئول انواع فرآیندهای مربوط به عملکرد شهر و همچنین اولین پاسخ‌گو در هر شرایط بحرانی هستند. دولت‌های محلی برای پاسخگویی مؤثر به این الزامات باید توانمند شده و همکاری مناسب در سطح ملی و محلی برای ایجاد تاب‌آوری در زمان بحران، داشته باشند.

5- بحران های شهری انسانی

تاب‌آوری نیز در مرکز ارتباطات انسانی-توسعه قرار دارد و غالباً دستورکارهای متفاوت را به یکدیگر مرتبط می کند. ایجاد تاب‌آوری، توانایی کاهش خطرات را از طریق افزایش ظرفیتها و کاهش آسیب پذیری‌ها برای کاهش شکنندگی و کاهش تأثیرات دارد و در نتیجه، پاسخی مؤثر و پیش بینی شده فراهم می آورد.

برای جزئيات بیشر فایل زیر را دانلود کنید. 

pic1
pic1

حوزه های کاری