زاغه‌گردی- کو کوئنز

سخنرانی سوم فصل پنجم سخنرانی‌های شهری، توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد منتشر شد.

این سخنرانی، مفهوم در حال رشد گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته، که به عنوان زاغه‌گردی شناخته شده است را معرفی می کند و مباحث اخلاقی که باید به آن‌ها پرداخت، حکمروایی زاغه‌ها و چگونگی ارتقاء توسعه محلی به کمک زاغه‌گردی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اهمیت گردشگری شهری به عنوان یک فعالیت اقتصادی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. نه تنها تعداد گردشگرهای شهری افزایش یافته است، بلکه گردشگران، بیش از پیش از بخش‌های جدید شهری بازدید می کنند. گردشگری در مناطق ناآشنا و دورافتاده، فرصت‌های توسعه اقتصاد محلی را به ویژه برای مناطق کم درآمد فراهم می کند. با این حال، می تواند باعث اختلالات و ایجاد اختلاف بین گروه‌های مختلف ساکنین، بازدید کنندگان و کنش‌گران صنعتی شود. در این سخنرانی، مباحث اخلاقی در مورد جایگاه گردشگری در شهرهای مدرن با استفاده از چشم‌اندازی پایین به بالا به حکمروایی پایدار شهری طراحی شده است که سبب متعادل سازی منافع  کنش‌گران مختلف شهری می شود.  

لینک مشاهده ویدئو:

 https://unhabitat.org/slum-tourism-ko-koens/

این سخنرانی بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:       https://unhabitat.org/urbanlectures

***

pic1
pic1

حوزه های کاری