موضوع روز جهانی شهرها 2018

31 اکتبرهرسال به عنوان روز جهانی شهرها جشن گرفته می شود. هدف این روز گسترش علاقه جامعه بین المللی به شهرنشینی جهانی، پیش برد همکاری میان کشورها و شهرها در ایجاد فرصت‌ها و پرداختن به چالش‌های شهرنشینی و کمک به تحقق توسعه پایدار شهری است.

روز جهانی شهرها به دستیابی به آرمان‌های پایداری کمک می کند و دستورکار جدید شهری آن را به عنوان پایگاهی مهم برای همکاران می شناسد.

موضوع عام روز جهانی شهرها «شهر بهتر، زندگی بهتر» است و همه‌ساله موضوعی که موفقیت‌های شهری‌شدن یا چالش‌های ناشی از آن را منعکس کند نیز ذیل این موضوع انتخاب می‌شود.

ساختن شهرهای پایدار و تاب‌آور به عنوان موضوع روز جهانی شهرها در سال 2018 ، فراخوان اقدامی است برای همه ما که در مورد چگونگی بهتر شدن شهرها برای محافظت و بهبود زندگی افراد در حالی که کسی نادیده گرفته نشود بازنگری کنیم.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند و تعداد آنها به صورت روزانه در حال افزایش است، شهرها با چالش‌های جمعیتی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی بی سابقه‌ای مواجه هستند. در روز جهانی شهرها دولت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی، همکاران، جوامع و شهروندان برای افزایش آگاهی درمورد اهمیت شهرهای تاب‌آور و اقدام الهام بخش برای ایجاد تاب‌آوری برای شهرهای پایدارتر با هم مشارکت می کنند.

برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع روز جهانی شهرها سال 2018 اینجا کلیک کنید. 

pic1
pic1

حوزه های کاری