“کارگاه نیازسنجی دوره‌های آموزشی استانی شرکت بازآفرینی شهری ایران” برگزار شد

برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران “کارگاه نیازسنجی دوره‌های آموزشی استانی شرکت بازآفرینی شهری ایران” را در تاریخ 24 مهر ماه سال 1397 در سالن کنفرانس شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار کرد.

این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر حبیب خراسانی، ریاست مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران، آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران و خانم دکتر منا عرفانیان، عضو هیئت مدیره و راهبر مطالعات و ترویج شرکت بازآفرینی شهری ایران آغاز شد.

آقای دکتر حبیب خراسانی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی گسترش شهرنشینی بر اهمیت نقش کنش‌گران اصلی بازآفرینی در ترویج مشارکت اجتماعی و دستیابی به رضایت‌مندی مردم تاکید نمود. آقای سیامک مقدم نیز بر لزوم مشارکت مردم و نمایندگان آنها در برنامه ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر طرح‌های بازآفرینی تاکید نمود و خاطر نشان کرد که هدف این کارگاه، نیازسنجی دوره‌های آموزشی بر پایه تجارب و نیازهای متولیان بازآفرینی شهری است.

خانم دکتر منا عرفانیان اذعان داشت که یکی از محورهای جدی شرکت بازآفرینی شهری ایران مسئله آموزش بوده ونسبت به همکاری با دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد برای برگزاری دوره‌های آموزشی کارآمد و مبتنی بر تعامل دوسویه مدرسین و شرکت‌کنندگان، اظهار امیدواری نمود.

در ابتدای این کارگاه برنامه آموزشی-ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران توسط خانم دکتر زهرا اسکندری، مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی و آقای سید مجتبی موسویان، کارشناس دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی توضیح داده شد.

در ادامه این کارگاه آقای دکتر مهرداد جواهری پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، آقای دکتر فرزین فردانش، مدیر پروژه در دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد و آقای دکتر محمت امین آکدوگان، کارشناس ارشد سکونتگاه‌های انسانی و مشاور فنی در  دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد به تدریس موضوعات پرداختند. این کارگاه با یک جلسه کارگروهی مرتبط با محورهای تدریس شده ادامه یافت و شرکت‌کنندگان پس از همفکری نقطه نظرات خود را به اشتراک گذاشتند.

در این کارگاه نمایندگانی از ادارات کل راه و شهرسازی و نهادهای متولی بازآفرینی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، همدان، مازندران، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، قزوین، کرمان، بوشهر، البرز و تهران حضور داشتند. 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری