سخنرانی‌های شهری جهانی

 

 

جا به جایی برای افراد با مسئولیت‌های مراقبتی در شهرها – معرفی مفاهیم آگاهی جنسیتی در برنامه‌ریزی حمل و نقل برای درک بهتر الگوهای رفت و آمد زنان و مردان و پیامدهای آن در وظایف روزانه افراد با مسئولیت‌های مراقبتی.

این سخنرانی از جنسیت به عنوان یک دسته‌بندی تحلیلی برای ارائه مفهوم جا به جایی برای افراد با مسئولیت‌های مراقبتی در شهرها و چالش‌های برخی از مفاهیم رایج در زمینه حمل و نقل، از جمله مفهوم جا به جایی اجباری، استفاده می کند. جا به جایی برای افراد با مسئولیت‌های مراقبتی در شهرها یک چارچوب برای شناسایی، اندازه گیری، تاکید، توجه و ارزش‌دهی به همه رفت و آمدهای انجام شده در جهت انجام وظایف مربوط به مراقبت در خانه و تولید مثل است. در سراسر جهان این وظایف روزانه عمدتا توسط زنان انجام می شود. مشارکت مردان در فعالیت‌های مراقبتی، رویکردهای مبتنی بر جنسیت را برای برنامه‌ریزی جا به جایی برای مردان و زنان به طور قابل توجهی افزایش می دهد. هدف ایجاد یک پایگاه دانش جامع تر از الگوهای جابه جایی، رفتار و نیازها است که بر اساس برنامه‌ریزی حمل و نقل عادلانه و پاسخگوی نیازهای مردان و زنان ایجاد شده که برای هر دو سودمند است.

این ویدیو بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:     https://unhabitat.org/urbanlectures

 

***

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری