اطلاعیه مطبوعاتی: شهرها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار باید سریعتر حرکت کنند

 

نیویورک، 11 ژوئیه 2018- مقامات ملی و محلی پیشرفت نامتوازن در جهت دستیابی به آرمان یازدهم توسعه پایدار برای فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدارساختن شهرها دارند.

این نتیجه‌ برگرفته از گزارش جدید برنامه اسکان بشر ملل متحد و همکارانش برای بررسی پیشرفت‌ها و چالش‏‌ها پس از تصویب آرمان‌های توسعه پایدار در سال 2015 است. این گزارش با اولین بررسی آرمان یازدهم توسعه پایدار در مجمع سیاسی بلند پایه همزمان شده است. پایگاه اصلی سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار به بررسی آرمان‌های توسعه پایدار می پردازد.

کشورهای عضو سازمان ملل متحد آرمان یازدهم توسعه پایدار را در سال 2015 تصویب کردند. این اولین باری بود که شهرها و توسعه شهری به عنوان هدفی مستقل شناخته شدند. چندین آرمان دیگر اهداف توسعه پایدار از جمله آب سالم و فاضلاب، انرژی پایدار و قابل استطاعت، محیط زیست و مصرف پایدار مستقیما با شهرنشینی در ارتباط هستند.

شهرنشینی  یکی از مسائل مهم توسعه پایدار است. برای دستیابی به آرمان‌های توسعه پایدار و حرکت به سمت جهانی که در آن شاهد محو شدن فقر، محفوظ ماندن کره زمین و ترویج صلح و رفاه برای مردم جهان باشیم باید درست عمل کنیم. خانم میمونا محد شریف، دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد اشاره داشتند: “شهرها فضایی هستند که در آن همه اهداف توسعه پایدار می توانند در جهت ارائه راه حل‌های جامع برای فقر، محرومیت، تغییرات اقلیمی و بلایا یکپارچه شوند.”

با نرخ گسترش فعلی، بیش از 700 شهر تا سال 2030 بیش از 1 میلیون نفر جمعیت خواهد داشت. بدون برنامه‌ریزی و قانون‎‌گذاری مناسب، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، کمبود آب سالم و فاضلاب، ترافیک و محدود بودن و  یا عدم ایمنی فضاهای شهری می توانند منجر به افزایش صعودی فقر، جرم، آلودگی و بیماری شود. جرائم انسانی، بلایای مرتبط با تغییرات اقلیمی، منازعات و مهاجرت نیز مستقیما با شهرها مرتبط هستند.

اگرچه شهرها که اکنون نیمی از جمعیت جهان در آن‌ها زندگی می کنند، می توانند منبع رشد اقتصادی و توسعه به معنی بهبود کیفیت زندگی برای همه باشند، هیچ کشوری بدون رسیدن به شهرنشینی و تولید 70 درصدی  GDP  جهانی به وضعیت درآمد متوسط نرسیده است.

گزارش تفصیلی نشان می دهد که نسبت مناطق شهری که در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می کنند در حال کاهش است. این نشان دهنده پیشرفت قابل ملاحظه‌ در فراهم نمودن مسکن مناسب و جابجایی افراد از سکونتگاه‌های غیر رسمی است. اگرچه با افزایش جمعیت جهانی، از سال 2000 تا 2014 تعداد کل افرادی که در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می کنند از 807 به 883 میلیون نفر افزایش یافته است.

مسکن به طور فزاینده ای برای قشر وسیعی از جمعیت بلاخصوص افرادی که در آفریقا به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، غیر قابل دسترسی است. با وجود استفاده روز افزون وسائل نقلیه عمومی، تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا چندان به چشم نمی آید.  شهرها با سرعت بیشتری نسبت به جمعیت در حال رشد هستند و منجر به افزایش هزینه های زیرساختی، ترافیک بیشتر و آلودگی بیشتر می شوند.

همچنین آرمان یازدهم توسعه پایدار مستقیما با توانمندسازی زنان و دختران از طریق دسترسی و ایمنی در فضاهای عمومی، استفاده از زیرساخت‌های پایه، مشارکت در حکومت محلی و تصمیم‌گیری مرتبط است.

خانم میمونا محد شریف گفت: “با حصول اطمینان از اینکه شهرها برای زنان نیز برنامه ریزی می شوند، شهرنشینی می تواند یک نیروی محرک واقعی برای ایجاد محیطی توانمند باشد که در آن هرکسی می تواند از توانایی خود استفاده نماید.”

این گزارش با چالش‌های مهمی در جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل بسیاری از شاخص‌ها رو به رو شده است. یکی از مهمترین چالش‌ها در نظر گرفته نشدن بسیاری از این شاخص‌ها در اهداف توسعه هزاره و بررسی آن‌ها برای اولین بار است. برنامه اسکان بشر ملل متحد بررسی 9 شاخص از 15 شاخص آرمان یازدهم توسعه پایدار را بر عهده خواهد داشت.

 

***

 

pic1
pic1

حوزه های کاری