تغییر آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

احتراما به اطلاع همه می‌رساند آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران به آدرس زیر تغییر یافته است:

 

[email protected]

pic1
pic1

حوزه های کاری