برگزاری کنفرانس بین المللی معماری منظر خاورمیانه

فدراسیون بین المللی معماران منظر منطقه خاور میانه با همکاری  (IFLAME)و انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران (ISLAP)میزبان برگزاری کنفرانس بین المللی معماری منظر خاورمیانه  تحت عنوان منظر در گذار  بودند.  این کنفرانس با حمایت دفتر هبیتات تهران در تاریخ 17 تا 18 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد و  محورهای اصلی  آن شناخت تغییرات منظر و جستجوی راهکارهای نو برای پاسخ به این تغییرات بود.

در برنامه افتتاحیه این کنفرانس سیامک مقدم، رئیس دفتر هبیتات تهران به مقوله رشد شهرنشینی و تغییر منظر شهری در طول سال‌های اخیر پرداختند. ایشان با اشاره به اهمیت نقش منظر در هویت شهری، توجه به چالش‌های کنونی و اهمیت موضوعاتی مانند معماری، هویت تاریخی و شهری، حفاظت از میراث فرهنگی و صنعتی را ضروری دانستند. آقای سیامک مقدم همچنین به اهمیت نقش دستور کار جدید شهری و معیارهای پایداری در دستیابی به کیفیت زندگی تاکید داشتند.

 

در روز دوم این کفرانس و در پنل منظر راه، مهمت آکدوگان، کارشناس ارشد سکونتگاه های انسانی دفتر هبیتات تهران، در ارائه ای به معرفی طرح ابتکاری تحول حمل و نقل شهری (Transformative Urban Mobility Initiative) پرداختند. این طرح با هدفی همسو با دستیابی به توسعه پایدار و اهمیت ایجاد تغییر در حمل و نقل شهری برای مقابله با چالش های پیشِ روی شهرها، توسط وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ی آلمان فدرال (BMZ) و همکاری هشت نهاد دیگر، در کنفرانس هبیتات 3 کیتو اکوادور در سال 2016، فعالیت خود را آغاز کرد. دکتر آکدوگان، در این ارائه، وزارت‌خانه ها و نهادهای مربوط به حمل و نقل شهری در ایران را به اتخاذ سیاست هایی برای تغییر در سیستم حمل و نقل به شیوه هایی نوین و پایدارتر تشویق کرد. دکتر فرزین فردانش نیز در ارائه خود به معرفی تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه‏های ایران پرداختند.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری