دومین دوره از سلسله نشست های سخنرانی شهری

دومین دوره از سلسله نشست های سخنرانی شهری  برنامه اسکان بشر ملل متحد  در تاریخ 23 آذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات برگزار خواهد شد.

 موضوع این نشست ترویج تاب آوری شهری از طریق نوآوری های اجتماع محور “Fostering Resilience Through Community Based Innovation” است. در این نشست ابتدا سخنرانی شهری از مری رو مدیر انجمن ایده های تاب آوری و زیست پذیری شهری نیویورک  پخش خواهد شد وسپس موضوعات در پنلی با حضور اساتید محترم به بحث وگفتگو گذاشته خواهد شد.

 urban lecture 4

pic1
pic1

حوزه های کاری