گزارش 2019 اهداف توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد منتشر شد.

چهارسال پس از امضای دستورکار توسعه پایدار، کشورها در جهت یکپارچه سازی اهداف این برنامه و برنامه توسعه ملی خود اقداماتی انجام داده اند تا اصول و خط مشی خود را با این برنامه هم راستا سازند. گزارش 2019 برنامه توسعه پایدار با استفاده از آخرین اطلاعات موجود تلاش می کند تا میزان پیشرفت جهانی اهداف 17 گانه توسعه پایدار را مشخص سازد و نشان دهد که تعهدات تا چه اندازه محقق شده اند. این گزارش نشان می دهد که علیرغم پیشرفت هایی دربرخی از حوزه ها، چالش های بارزی همچنان باقی مانده است.

از آنجا که مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، نبود آب و بهداشت، فقر و گرسنگی، نابرابری و … به یکدیگر مرتبطند، راه حل مبارزه با این چالش های جهانی نیز به هم وابسته است. چالش های برجسته در این گزارش، مسائل جهانی هستند که نیازمند راه حل جهانی اند و هیچ کشور و یا فردی به تنهایی قادر به حل آن ها نخواهد بود. به عبارت دیگر، انجام اقدامات چندجانبه بسیار ضروری تر از گذشته است. چنانچه ما اکنون و با هم از هم افزایی موجود در این دستور کار بهره ببریم، هنوز فرصت برای دستیابی به اهداف 17گانه توسعه پایدار باقی است.

برای دانلود گزارش، اینجا کلیک کنید.

 

حوزه های کاری