کاهش خطرپذیری و بازسازی

بخش کاهش خطرپذیری و بازسازی هبیتات، با استفاده از برنامه­‌هایی چون پایدارسازی شهرها، بازسازی و ترمیم سکونتگاه‌­ها (بعداز سوانح)، در راستای کاهش آسیب­‌پذیری شهری و روستایی و واکنش به بحران­‌ها فعالیت می­‌کند. این بخش از واحدهای زیر تشکیل شده است:

1- بازیابی اسکان
2- احیاء سرپناه
3- کاهش خطرپذیری شهری

حوزه های کاری