چهارمین دوره آموزشی با عنوان: « طراحی و اجرای عناصر غیرسازه ای بیمارستان ها و مراکز درمانی با توجه به ملاحظات لرزه ا ی »

حوزه های کاری