پژوهش‌های شهری و توانمندسازی

بخش پژوهش‌­های شهری و توانمندسازی هبیتات، این حوزه پیشرفت دستیابی به اهداف توسعه هزاره و دستور کار اسکان بشر را بررسی کرده و در قالب گزارش‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد و نیز برنامه شاخص‌­های شهری ارایه می‌کند. این بخش از واحدهای تحقیق، توسعه ظرفیت و رصدخانه شهری جهانی تشکیل شده است.

حوزه های کاری