پوسترهای موضوعی

New-Presentation Panel 2_UN-Habitat - 4.12mx2.2m

Panel 5 - 4.9mx2.2m

Panel 5 - 4.9mx2.2m

Panel 1 - 4.12mx2.2m

 

New-Presentation Panel 2_UN-Habitat - 4.12mx2.2m

 

 

Panel 6 - 3.2mx2.2m

Panel 3 - 5.65mx2.2m

Panel 1 - 4.12mx2.2m

 

حوزه های کاری