فرصت شغلی

کارآموزی در زمینه برنامه‌ریزی شهری

دفتر هبیتات تهران به مدت شش ماه در زمینه برنامه‌ریزی شهری “یک” کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://inspira.un.org مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا 24 آبان 1395 می‌باشد.)

کارآموزی در زمینه کاهش خطرات بلایا 

دفتر هبیتات تهران به مدت شش ماه در زمینه کاهش خطرات بلایا  “یک” کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا  را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://inspira.un.org مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا 24 آبان 1395 می‌باشد.)

کارآموزی در زمینه ارتباطات و رسانه

دفتر هبیتات تهران به مدت شش ماه در زمینه ارتباطات و رسانه “یک” کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://inspira.un.org مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا 24 آبان 1395 می‌باشد.)

کارورز – برنامه ریزی و مدیریت شهری

دفتر هبیتات تهران در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://careers.un.org  مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۶ فروردین ۱۳۹۶ می‌باشد.)

کارورز – طراح گرافیک

دفتر هبیتات تهران در زمینه گرافیک کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://careers.un.org  مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۶ فروردین ۱۳۹۶ می‌باشد.)

کارورز – روابط عمومی و ارتباطات

دفتر هبیتات تهران به مدت شش ماه در زمینه روابط عمومی و ارتباطات  “یک” کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://careers.un.org  مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۶ فروردین ۱۳۹۶ می‌باشد.)

مشاور مدیریت خطر بلایا در دفتر هبیتات تهران

دفتر هبیتات تهران به مدت ۹ ماه  مشاور مدیریت خطر بلایا می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۱ اسفند ۱۳۹۶ می‌باشد.)

دستیار امور اداری

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه  دستیار امور اداری می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۹ اسفند ۱۳۹۶ می‌باشد.)  

مشاور مدیریت خطر بلایا

دفتر هبیتات تهران به مدت ۹ ماه  مشاور مدیریت خطر بلایا می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۱ اسفند ۱۳۹۶ می‌باشد.)

دستیار پروژه – خطر و آسیب پذیری

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه ۲ نفر دستیار پروژه (خطر و آسیب پذیری) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

Programme Associate/Risk and Vulnerability 1

Programme Associate/Risk & Vulnerability 2

متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

مدیر پروژه

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه مدیر پروژه می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

دستیار پروژه – توسعه ظرفیت و آموزش

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه دستیار پروژه (توسعه ظرفیت و آموزش) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

دستیار پروژه – کاهش مخاطرات غیر سازه‌ای 

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه دستیار پروژه (کاهش مخاطرات غیر سازه‌ای) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

دستیار پروژه – دستورالعمل‌ها و استانداردها

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه دستیار پروژه (دستورالعمل‌ها و استانداردها) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: info.tehran@unhabitat.org

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

فرصت شغلی – دستیار امور اداری

دفتر هبیتات تهران یک نفر دستیار امور اداری به مدت 6 ماه می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت کارورزی 20اردیبهشت 1398 است.)

فرصت شغلی – مشاور ملی در زمینه تهیه راهنما و استاندارد

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مشاور ملی باسابقه در زمینه تهیه راهنمای طراحی بیمارستان های تاب آور نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 15 خرداد 1398 است)

مدیر پروژه “حمایت بشردوستانه و احیای جامعه آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه”

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مدیر پروژه باسابقه نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 17 شهریور 1398 است)

دستیار پروژه “حمایت بشردوستانه و احیای جامعه آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه”

دفتر هبیتات تهران به یک نفر دستیار پروژه نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 17 شهریور 1398 است)

مشاور پهنه بندی مخاطرات و سامانه اطلاعات جغرافیایی – پروژه “بازتوانی اجتماعی بشردوستانه و حمایت از جامعه آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه(بازتاب)”

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مشاور پهنه بندی مخاطرات و سامانه اطلاعات جغرافیایی نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 12 آبان 1398 است)

مشاور ارزیابی خسارت و سامانه اطلاعات مدیریت – پروژه “بازتوانی اجتماعی بشردوستانه و حمایت از جامعه آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه(بازتاب)”

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مشاور ارزیابی خسارت و سامانه اطلاعات مدیریت نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 12 آبان 1398 است)

حوزه های کاری