قانون‌گذاری شهری، زمین و حکمروایی

بخش قانون‌­گذاری شهری، زمین و حکمروایی هبیتات بر راهکارهای بین‌المللی برای تمرکززدایی، تقویت حکومت­‌های محلی و بهبود دسترسی به خدمات اساسی برای همه شهروندان را همراه با دربرگیرندگی اجتماعی و مشارکت مردمی متمرکز است و از سه زیر مجموعه تشکیل شده است:

1- قانون­‌گذاری شهری
2- زمین و شبکه جهانی ابزار زمین
3- حکمروایی محلی و تمرکززدایی

حوزه های کاری