مسکن و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی

بخش مسکن و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی هبیتات با هدف افزایش دسترسی به مسکن مناسب، بهبود کیفیت زندگی در محلات زاغه‌­نشین و سکونتگاه­‌های غیررسمی و جلوگیری از ایحاد و رشد نمونه­‌های جدید آن می­‌باشد که از دو دفتر مسکن و بهسازی سکونتگاه‌­های غیررسمی تشکیل شده است.

حوزه های کاری