فراگیری اجتماعی

شهرها فرصت­‌های شغلی متنوعی جهت افزایش استقلال مالی افراد فراهم می‌آورند، برخورداری از آموزش در سطوح مختلف را تسهیل می‌کنند، دسترسی به بهداشت و درمان را بهبود می‌بخشند، فرصت­های بیشتری برای معاشرت اجتماعی در خارج از خانه فراهم می‌آورند و از همه مهم‌تر امکان بیشتری برای بازتعریف نقش سنتی اقشار مختلف جامعه مهیا می‌کنند. زنان، مردان، کودکان، جوانان، سالمندان و افراد ناتوان و کم‌توان جامعه، هریک شهر و شهرنشینی را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و هریک به طور متفاوتی از فرصت‌های موجود در شهر بهره می‌برند. از این رو بخش فراگیری اجتماعی هبیتات ملل متحد بر لزوم توجه به همه اقشار جامعه در برنامه‌های شهری تاکید دارد. این بخش از واحدهای زیر تشکیل شده است:

  • زنان
  • کودکان
  • جوانان
  • سالمندان
  • افراد ناتوان و کم‌توان (معلولین جسمی، ذهنی و …)

حوزه های کاری