شرکای ما

وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
موسسه ملی تحقیقات سلامت
مرکز تحقیقات راه,مسکن و شهرسازی
شرکت عمران شهر های جدید
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
سازمان ملی زمین و مسکن
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
شهرداری سبزوار
دبیر خانه نشست کلان شهر
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
پژوهشکده سوانح
سازمان مدیریت بحران شهر تهران
دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات
کمیته امداد امام خمینی
سازمان همکاری های اقتصادی
سازمان نوسازی شهرداری تهران
یونسکو

حوزه های کاری