سند مباحثه – سپتامبر 2018: امور مالی شهرداری در کشور هند

 

این سند مباحثه به بررسی تجربیات کشور هند در زمینه امور مالی شهرداری می پردازد تا اهمیت مسائل در حال ظهور را برای بررسی بیشتر توسط ذینفعان بخش شهری در تمامی کشورها در راستای برنامه کاری دستورکار جدید شهری تبیین کند. همچنین، بر پایداری، خودکفایی و تعادل عمودی (مابین سطوح مختلف)/ افقی (بین نهادی) در امور مالی شهرداری تاکید می کند.

 

برای دانلود این سند اینجا کنید

 

***

 

حوزه های کاری