دوره‌های گذشته

دوره آموزشی به سوی توسعه شهری پایدار در شورای اسلامی شهر تهران توسط دفتر هبیتات تهران

پس از برگزاری دوره‌های مقاوم‌سازی دفتر هبیتات ایران: اصفهان پیشگام در مقاوم‌سازی مراکز بهداشتی-درمانی

“ارزیابی اقدامات نوسازي دفاتر تسهيلگري سازمان نوسازی شهر تهران”-ششمین دوره آموزشی نوسازی پایدار شهری هبیتات برگزار شد.

سومین دوره آموزشی “کاهش خطر بلایای اجزای سازه‌ای و غیر سازه ای ” با همکاری وزارت بهداشت برگزار شد.

دومین کارگاه آموزشی ” کاهش خطر اجزای سازه ای و غیر سازه ای در مراکز بهداشتی – درمانی “

برگزاری دوره آموزشی برای مدیران شهرداری تهران و سازمان نوسازی شهر تهران توسط دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران

دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران، اولین کارگاه ” کاهش خطرات سازه ای و غیرسازه ای بلایا در مراکز بهداشتی- درمانی” را با همکاری وزارت بهداشت و درمان در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند.

اولین کارگاه آموزشی “کاهش خطر سازه ای و غیر سازه­ای  بلایا در مراکز بهداشتی-درمانی

حوزه های کاری