خدمات زیربنایی شهری

بخش خدمات زیربنایی شهری هبیتات، بر تقویت سیاست‌ها و ساختار‌های نهادی در جهت گسترش دسترسی عادلانه به خدمات اولیه شهری به خصوص برای اقشار کم­‌درآمد تاکید دارد و از چهار بخش تشکیل شده است:

1- مواد زائد جامد (پسماندها)
2- انرژی شهری
3- جابجایی شهری
4- آب­رسانی و بهداشت

حوزه های کاری