بانک جهانی | World Bank

بانک جهانی

برای دانلود فایل pdf، روی تصویر کتاب کلیک نمایید.

World Bank

To download the PDF file, click on the cover image.

 

 

 

 

حوزه های کاری