اقتصاد شهری

بخش اقتصاد شهری هبیتات، به ترویج سیاست‌ها و راهبرد­های شهری که منجر به تقویت توانمندی شهرها می­‌شود، می­‌پردازد تا از این طریق پتانسیل شهرها به عنوان محرک توسعه اقتصادی و عاملی در ایجاد ثروت و اشتغال را محقق سازند. این بخش شامل 3 زیرمجموعه­ می‌باشد:

1- توسعه اقتصادی محلی
2- تامین منابع مالی شهرداری­‌ها
3- امور جوانان و ایجاد اشتغال

حوزه های کاری