ارائه ها

ارائه آقای رمی سیچپینگ، رئیس واحد برنامه ریزی منطقه‌ای و کلان‌شهری دفتر مرکزی برنامه اسکان بشر ملل متحد در کنیا در سومین کارگاه “سیاست ملی شهری”  ارئه گزارش شناخت در سومین کارگاه “سیاست ملی شهری” توسط  خانم گیتی اعتماد  ارائه آقای رمی سیچپینگ، رئیس واحد برنامه ریزی منطقه‌ای و کلان‌شهری دفتر مرکزی برنامه اسکان بشر ملل متحد در کنیا در نشست علمی – تخصصی رویکردهای نوین شهری با موضوع “سیاست‌ ملی شهری و شهرهای هوشمند” در دانشگاه هنر  ارائه  آقای کیبونگ لی، مشاور فنی ارشد واحد برنامه‌ریزی منطقه‌ای و کلان‌شهری دفتر مرکزی برنامه اسکان بشر ملل متحد در کنیا  در در نشست علمی – تخصصی رویکردهای نوین شهری با موضوع “سیاست‌ ملی شهری و شهرهای هوشمند” در دانشگاه هنر    مطالب ارائه شده در «نشست علمی-رسانه‌ای تاب‌آوری برای همه»- 2018 فایل ارائه آقای محمت امین آکدوگان- «Urban Resiliency In Sustainable Development»:  فایل ارائه آقای محمت امین آکدوگان «International Practices Urban Resilience Case Studies/UN CCollaboration »:

مطالب ارائه شده در نخستین کنفرانس زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی در دانشگاه بوئین زهرا- 2017

  • فایل ارائه خانم سوسن مؤمنی- «مبانی بازسازی پس از سانحه و مدیریت بحران»
مطالب ارائه شده در سومین کنفرانس بناهای بلند- 2017 مطالب ارائه شده در نشست تخصصی تامین مالی مسکن، تکنولوژی ساخت و راه پیش رو -2016 مطالب ارائه شده در نشست کارگروه منطقه‌ای بهسازی مناطق نا‌بسامان شهری آسیا – اقیانوسیه 2015 (City Wide SlumUpgrading Towards the implementation of the SDG 11.1)
  • فایل ارائه آقای پویا علاءالدینی
(National Strategy Document on Revitalizing, Upgrading, renovating and Enabling Deteriorated and Underutilized Urban Fabrics)   مطالب ارائه شده توسط آقای دنیل بیو (مشاور ارشد هبیتات) در ایران مطالب ارائه شده در روز جهانی اسکان بشر 2015 گزارش نشست‌های شهرهای جدید-قطب علمی شهرسازی و توسعه پایدار دانشگاه تهران

حوزه های کاری