آژانس‌های سازمان ملل متحد | UN Agencies 

 

آژانس‌های سازمان ملل متحد

برای دانلود فایل pdf، روز تصویر کتاب کلیک نمایید.

UN Agencies

To download the PDF file, click on the cover image.

 

 

 

 

 

حوزه های کاری